Services

Oppilaitoksen itsearviointi

Oppilaitoksen itsearvioinnin käyttötarkoitus ja luonne

Tutkimus on tarkoitettu työvälineeksi, jonka avulla oppilaitosyhteisöä voi kehittää. Analyysiosa auttaa yhteisöä ja sen johtoa oman toiminnan laadun arvioinnissa ja sitä seuraavan kehitystyön kohdentamisessa ja suuntaamisessa.

Tutkimus soveltuu mainiosti osaksi erityyppisiin koulutus- ja kehitysohjelmiin lisäämään prosessin vaikuttavuutta. Tämä itsearviointi auttaa myös yhteisöä suunnan määrittelyssä ongelma- tai muutostilanteissa tai vaikkapa johdon vaihtuessa. Tutkimus soveltuu myös työvälineeksi yhteisön toimintaa koskeviin kehityskeskusteluihin.

Tämän tutkimuksen monipuolinen vertailutietokanta palvelee oppilaitosta ja sen ylläpitäjää kokonaiskuvan muodostamisessa. Se on hyvä tuki yksittäisten tulosten suhteutuksessa muihin vastaaviin yhteisöihin.

Kyselyn rakenne ja toimintaperiaate

Kyselyn rakenne ja yksittäiset kysymykset noudattelevat sekä kotimaisia että kansainvälisiä tapoja arvioida organisaation laatua. Oppilaitoksen erityisluonne on kuitenkin otettu huomioon kysymysten asettelussa, sisällöissä ja niiden sanamuodoissa.

Kysely sisältää 52 kysymystä. Ne jakaantuvat kahdeksaan alueeseen, jotka kuvaavat oppilaitosyhteisön toimintaa. Nämä ovat hyvin toimivan oppilaitosyhteisön ydinalueita. Vastauksista saatava tieto luo meille kokonaiskuvan oppilaitosyhteisön toimivuudesta.

Kyselystä muodostuvan analyysin kuvaus

A-osa: Analyysi tutkittavan yhteisön kaikista vastauksista

Vastaukset on esitetty tässä osassa prosentuaalisina jakaumina, keskiarvoina ja niitä tukevina keskihajontoina. Lisäksi tämä osa sisältää analyysin vastausvaihtoehdoista lukumäärinä ja prosentteina.

Senhetkiseen vertailutietokantaan verrattuna on analysoitu yhteisön vastausten prosentuaalisia eroja keskiarvoissa ja keskihajonnoissa. Mikäli yhteisö on vastannut aikaisemmin tutkimukseen, on analyysissä verrattu yhteisön prosentuaalisia eroja keskiarvoissa, keskihajonnoissa ja eri vastausvaihtoehdoissa aikaisempaan tulokseen

B-osa: Vertailutietokanta kaikkien vastausten jakaumista

Vertailutietokannan vastaukset on tässä osassa esitetty prosentuaalisina jakaumina kysymyksittäin. Jokaisesta arviointialueesta on lisäksi esitetty keskiarvojakauma. Tästä osasta löytyvät kaikkien oppilaitosten koko tietokanta sekä eri oppilaitosmuotojen vastaukset eriteltynä toisistaan.

C-osa: Vertailutietokanta vastausten keskiarvoista ja jakaumista arviointialueittain ja oppilaitosmuodoittain

Tutkimuksen tästä osasta käyvät ilmi kysymyksittäin vastausten keskiarvot ja prosentuaaliset jakaumat. Samoin käyvät ilmi edelliset tiedot koko vertailutietokannan vastauksista. Kukin kysymys analysoidaan lisäksi oppilaitostyypeittäin.

Konsulttipaja Oy